ស្វែងយល់ ពាក្យខ្មែរសំរាយ ៖​ នាមក្លាយ និង កិរិយាស័ព្ទគោលដៅ


ឆ្លៀតពេលទំនេរអង្គុយស្រាវជ្រាវ ពាក្យខ្មែរសំរាយតាមខេមរយានកម្ម រួចដាក់នៅប្រកាសនេះ សំរាប់ស្វែងយល់។ ឃើញថា មានច្រើនពាក្យមែន ប៉ុន្តែ នៅមានច្រើនទៀត។បង្កើតពាក្យ ពី កិរិយាស័ព្ទ (Verb), គុណនាម (Adjective) ទៅជា នាម (Noun)
កិរិយាស័ព្ទ, គុណនាម
នាមក្លាយ និយមន័យ
កំណ ការក
កក់ កំណក់ ការកក់
កកើត កំណកំណើត ការកកើត
កត់ កំណត់ ការកត់
កប់ កំណប់ ការកប់
កាច កំណាច ការកាច
កាន់ កំណាន់ ការកាន់
កាប់ កំណាប់ ការកាប់
កិត កំណិត ការកិត
កិន កំណិន ការកិន
កូត កំណូត ការកូត
កើត កំណើត ការកើត
កើន កំណើន ការកើន
កៀង កំណៀង ការកៀង
កៀច កំណៀច ការកៀច
កៀស កំណៀស ការកៀស
កេង កំណេង ការកេង
កែ កំណែ ការកែ
កែន កំណែន ការកែន
កោង កំណោង ការកោង
កោត កំណោត ការកោត
កោតក្រែង កំណោតក្រែង ការកោតក្រែង
កោស កំណោស ការកោស
ក្តៅ កំដៅ ការក្តៅ
ក្បង់ កំបង់ ការក្បង់
ក្រ កំរ ការក្រ
ក្រង កំរង ការក្រង
ក្រាប កំរាប ការក្រាប
ក្រាល កំរាល ការក្រាល
ក្រាស់ កំរាស់ ការក្រាស់
ក្រិត កំរិត ការក្រិត
ក្រិន កំរិន ការក្រិន
ក្រៀម កំរៀម ការក្រៀម
ក្រៀវ កំរៀវ ការក្រៀវ
ក្រោក កំរោក ការក្រោក
ក្លាហាន កំលាហាន សេចក្តី ក្លាហាន
ក្អក កំអក ការក្អក
ក្អួត កំអួត ការក្អួត
ក្អែល កំអែល ការក្អែល
ខក កំហក ការខក
ខកខាន កំហកកំហាន ការខកខាន
ខាត កំហាត ការខាត
ខិតខំ កំហិតកំហំ ការខិតខំ
ខូច កំហូច ការខូច
ខោក កំហោក ការខោក
ខ្ចប់ កញ្ចប់ ការខ្ចប់
ខ្ចាត់ កំចាត់ ការខ្ចាត់
ខ្ចាយ កំចាយ ការខ្ចាយ
ខ្ចី កំចី ការខ្ចី
ខ្ជិល កំជិល ការខ្ជិល
ខ្ទេច កំទេច ការខ្ទេច
ខ្ទេចខ្ទីរ កំទេចកំទីរ ការខ្ទេចខ្ទីរ
ខ្ពស់ កំពស់ ការខ្ពស់
ខ្លាំង កំលាំង ការខ្លាំង
ខ្លាច កំលាច ការខ្លាច
ខ្លៅ កំលៅ ការខ្លៅ
ខ្សត់ កំសត់ ការខ្សត់
ខ្សោយ កំសោយ ការខ្សោយ
គក់ គំនក់ ការគក់
គយគន់ គំនយគំនន់ ការគយគន់
គាប គំនាប ការគាប
គិត គំនិត ការគិត
គុំ គុំនុំ ការគុំ
គូរ គំនូរ ការគូរ
គូស គំនូស ការគូស
គួប គំនួប ការគួប
ឃុបឃិត គំហុបគំហិត ការឃុបឃិត
ឃើញ គំហើញ ការឃើញ
ឃ្លង់ គំលង់ ការឃ្លង់
ចង ចំណង ការចង
ចង់ ចំណង់ ការចង់
ចត ចំណត ការចត
ចរចារ ចំណរចំណារ ការចរចារ
ចាំង ចំណាំង ការចាំង
ចាញ់ ចំណាញ់ ការចាញ់
ចាប់ ចំណាប់ ការចាប់
ចារ ចំណារ ការចារ
ចាស់ ចំណាស់ ការចាស់
ចិត ចំណិត ការចិត
ចុះ ចំណុះ ការចុះ
ចុក ចំណុក ការចុក
ចូល ចំណូល ការចូល
ចេះ ចំណេះ ការចេះ
ចែក ចំណែក ការចែក
ចោះ ចំណោះ ការចោះ
ចោម ចំណោម ការចោម
ចោល ចំណោល ការចោល
ច្រៀង ចំរៀង ការច្រៀង
ឆុង ចំហុង ការឆុង
ឆេះ ចំហេះ ការឆេះ
ឆោត ចំហោត ការឆោត
ឆ្លើយ ចំលើយ ការឆ្លើយ
ជះ ជំនះ ការជះ
ជាន់ ជំនាន់
ជិះ ជំនិះ ការជិះ
ជិត ជំនិត ការជិត
ជ្រាប ជំរាប ការជ្រាប
ជ្រៅ ជំរៅ ការជ្រៅ
ឈាន ជំហាន ការឈាន
ឈ្នះ ជំនះ ការឈ្នះ
ឈ្នានីស ជំនានីស ការឈ្នានីស
ដក ដំណក ការដក
ដិត ដំណិត ការដិត
ដឹង ដំណឹង ការដឹង
ដុះ ដំណុះ ការដុះ
ដុត ដំណុត ការដុត
ដូច ដំណូច ការដូច
ដួល ដំណួល ការដួល
ដើរ ដំណើរ ការដើរ
ដេក ដំណេក ការដេក
ដេញ ដំណេញ ការដេញ
ដោះ ដំណោះ ការដោះ
ដោត ដំណោត ការដោត
ដោល ដំណោល ការដោល
ដៅ ដំណៅ ការដៅ
តាង តំណាង ការតាង
តិច តំណិច ការតិច
តឹង តំណឹង ការតឹង
តូច តំណូច ភាពតូច
តោង តំណោង ការតោង
ត្រូវ តំរូវ ការត្រូវ
ថត តំហត ការថត
ថប់ តំហប់ ការថប់
ថយ តំហយ ការថយ
ថា តំហា ការថា
ថិតនៅ តំហិតនៅ ការថិតនៅ
ថើប តំហើប ការថើប
ថែទាំ តំហែទាំ ការថែទាំ
ថោកទាប តំហោកទាប ការថោកទាប
ទះ ទំនះ ការទះ
ទាញ ទំនាញ ការទាញ
ទាក់ ទំនាក់ ការទាក់
ទាត់ ទំនាត់ ការទាត់
ទារ ទំនារ ការទារ
ទិច ទំនិច ការទិច
ទិញ ទំនិញ ការទិញ
ទុក ទំនុក ការទុក
ទោរ ទំនោរ ការទោរ
ទៅ ទំនៅ ការទៅ
ទ្រ ទំរ ការទ្រ
ទ្រុឌទ្រោម ទំរុឌទំរោម ការទ្រុឌទ្រោម
ទ្រេត ទំរេត ការទ្រេត
ធំ ទំហំ ការធំ
ធាក់ ទំហាក់ ការធាក់
ធាត់ ទំហាត់ ការធាត់
ធេងធោង ទំហេងទំហោង ការធេងធោង
ធ្វើ ទង្វើ ការធ្វើ
ធ្វេស ទង្វេស ការធ្វេស
ប៉ះ បំណះ ការប៉ះ
បក បំណក ការបក
បក់ បំណក់ ការបក់
ប៉ង បំណង ការប៉ង
បត់ បំណត់ ការបត់
បន់ បំណន់ ការបន់
បរ បំណរ ការបរ
បរបាញ់ បំណរបាញ់ ការបរបាញ់
បាក់ បំណាក់ ការបាក់
បាត់បង់ បំណាត់បំណង់ ការបាត់បង់
បាន បំណាន ការបាន
បិត បំណិត ការបិត
បិទ បំណិទ ការបិទ
បឺត បំណឺត ការបឺត
បុក បំណុក ការបុក
បូញមាត់ បំណូញមាត់ ការបូញមាត់
បូត បំណូត ការបូត
បួស បំណួស ការបួស
បៀតបៀន បំណៀតបំណៀន ការបៀតបៀន
បេះ បំណេះ ការបេះ
បែក បំណែក ការបែក
បែកបាក់ បំណែកបាក់ ការបែកបាក់
បោកប្រាស់ បំណោកប្រាស់ ការបោកប្រាស់
បោស បំណោស ការបោស
បៅ បំណៅ ការបៅ
ប្តឹង បណ្តឹង ការប្តឹង
ផ្គុំ បង្គុំ ការផ្គុំ
ផ្ញើ បញ្ញើ ការផ្ញើ
ផ្តល់ បណ្តល់ ការផ្តល់
ផ្តាំ បណ្តាំ ការផ្តាំ
ផ្តួល បណ្តួល ការផ្តួល
ផ្អែក បង្អែក ការផ្អែក
ពិន័យ ពិន័យ ការពិន័យ
ពិនិត្យ ពិនិត្យ ការពិនិត្យ
ពិបាក លំបាក ការពិបាក
ព្រាង ពង្រាង ការព្រាង
យល់ យោបល់ ការយល់
រក របក ការរក
រត់ របត់ ការរត់
រត់, បត់ របត់ ការរត់, បត់
រាំង របាំង ការរាំង
រាន របាន ការរាន
រាន់ របាន់ ការរាន់
រាប់ របាប់ ការរាប់
រិះគន់ របិះគន់ ការរិះគន់
រិត របិត ការរិត
រឹប របឹប ការរឹប
រុះ របុះ ការរុះ
រុក របុក ការរុក
រុងរឿង របុងរបឿង ការរុងរឿង
រុញ របុញ ការរុញ
រួម របួម ការរួម
រើ របើ ការរើ
រើស ជំរើស ការរើស
រៀន របៀន ការរៀន
រៀបរៀង របៀបរបៀង ការរៀបរៀង
រែង របែង ការរែង
លិច ល្បិច ការលិច
លួង ល្បួង ការលួង
លោម ល្បោម ការលោម
សក សំណក ការសក
សង សំណង ការសង
សរសេរ សំណេរ ការសរសេរ
សាង សំណាង ការសាង
សិត សំណិត ការសិត
ស៊ូ សំនូ ការស៊ូ
សូក សំណូក ការសូក
សូនឆ្នាំង សំណូន ការសូនឆ្នាំង
សួរ សំណួរ ការសួរ
សើច សំណើច ការសើច
ស៊ើប សំនើប ការស៊ើប
សៀង(សូរ) សំនៀង ការសៀង(សូរ)
សែង សំណែង ការសែង
សែន សំណែន ការសែន
សោក សំណោក ការសោក
ស្គាល់ សំគាល់ ការស្គាល់
ស្តី សំដី ការស្តី
ស្និទ្ធស្នាល សំណិតសំណាល ការស្និទ្ធស្នាល
ស្នើ សំណើ ការស្នើ
ស្រក សំរក ការស្រក
ស្រស់ សំរស់ ការស្រស់
ស្រាយ សំរាយ ការស្រាយ
ស្រិតស្រាំង សំរិតសំរាំង ការស្រិតស្រាំង
ស្រិតស្រូវ សំរិតស្រូវ ការស្រិតស្រូវ
ស្រឹម សំរឹម ការស្រឹម
ស្រឺត សំរឺត ការស្រឺត
ស្រើប សំរើប ការស្រើប
ស្រេក សំរេក ការស្រេក
ស្រែក សំរែក ការស្រែក
ស្អប់ សំអប់ ការស្អប់
ហត់ លំហត់ ការហត់
ហាត់ លំហាត់ ការហាត់
ហ៊ាន លំហ៊ាន ការហ៊ាន
ហាប់ លំហាប់, កំហាប់ ការហាប់
ហាម លំហាម, បំរាម ការហាម
ហាល លំហាល ការហាល
ហិចហើរ លំហិចលំហើរ ការហិចហើរ
ហិតកាវ លំហិតកាវ ការហិតកាវ
ហិនហោច កំហិនកំហោច ការហិនហោច
ហឺត លំហឺត ការហឺត
ហុច លំហុច ការហុច
ហុត លំហុត ការហុត
ហុំព័ទ្ធ លំហុំព័ទ្ធ ការហុំព័ទ្ធ
ហូត លំហូត ការហូត
ហូប លំហូប ការហូប
ហូរ លំហូរ ការហូរ
ហួច លំហួច ការហួច
ហួត លំហួត ការហួត
ហើប លំហើប ការហើប
ហើរ លំហើរ ការហើរ
ហេវ លំហេវ ការហេវ
ហៅ លំហៅ ការហៅ
ហ្វឹកហាត់ លំវឹកហាត់ ការហ្វឹកហាត់
អត់ អំណត់ ការអត់
អន់ អំណន់ ការអន់
អរ អំណរ ការអរ
អះអាង អំណះអំណាង ការអះអាង
អាង អំណាង ការអាង
អាន អំណាន ការអាន
អ៊ុត អំនុត ការអ៊ុត
អួត អំណួត ការអួត
អៀន អំណៀន ការអៀន
អោយ អំណោយ ការអោយ
ធ្វើពាក្យ ពី កិរិយាស័ព្ទ (Verb), គុណនាម (Adjective) ទៅជា កិរិយាស័ព្ទគោលដៅ
ធ្វើអោយ
កិរិយាស័ព្ទគោលដៅ និយមន័យបង្ក ធ្វើអោយក
កប់ បង្កប់ ធ្វើអោយកប់
កិន បង្កិន ធ្វើអោយកិន
កើត បង្កើត ធ្វើអោយកើត
ក្រាប បង្ក្រាប ធ្វើអោយក្រាប
ក្រិត បង្ក្រិត, កំរិត ធ្វើអោយក្រិត
ក្លែង បំលែង ធ្វើអោយក្លែង
ក្លាយ បន្លាយ ធ្វើអោយក្លាយ
ខំ បង្ខំ ធ្វើអោយខំ
ខាត បង្ខាត ធ្វើអោយខាត
ខាន បង្ខាន, រំខាន ធ្វើអោយខាន
ខិត បង្ខិត ធ្វើអោយខិត
ខូច បង្ខូច ធ្វើអោយខូច
ខើច បង្ខើច ធ្វើអោយខើច
ខ្ចាត់ កំចាត់ ធ្វើអោយខ្ចាត់
ខ្ចាយ កំចាយ ធ្វើអោយខ្ចាយ
ខ្ចិល កំជិល ធ្វើអោយខ្ចិល
ខ្ទរ បន្ទរ ធ្វើអោយខ្ទរ
ខ្ទេច បន្ទេច, កំទេច ធ្វើអោយខ្ទេច
ខ្ទាំ បន្ទាំ ធ្វើអោយខ្ទាំ
ខ្លប បន្លប ធ្វើអោយខ្លប
ខ្លាច បន្លាច, កំលាច ធ្វើអោយខ្លាច
ខ្លោច បន្លោច, កំលោច ធ្វើអោយខ្លោច
ឃាំង បង្ឃាំង, បង្ខាំង ធ្វើអោយឃាំង
ងាប់ រំងាប់ ធ្វើអោយងាប់
ចប់ បញ្ចប់ ធ្វើអោយចប់
ចាំ បញ្ចាំ ធ្វើអោយចាំ
ចាញ់ បញ្ចាញ់ ធ្វើអោយចាញ់
ចាប់ បញ្ចាប់ ធ្វើអោយចាប់
ដើម ផ្តើម, ចាប់ផ្តើម ធ្វើអោយចាប់ដើម
ចូល បញ្ចូល ធ្វើអោយចូល
ចៀស បញ្ចៀស ធ្វើអោយចៀស
ចេញ បញ្ចេញ ធ្វើអោយចេញ
ច្រឡំ បន្លំ ធ្វើអោយច្រឡំ
ឆិត បញ្ឆិត ធ្វើអោយឆិត
ឆ្អិន ចំអិន ធ្វើអោយឆ្អិន
ជក់ចិត្ត បញ្ជក់ចិត្ត ធ្វើអោយជក់ចិត្ត
ជល់ បញ្ជល់ ធ្វើអោយជល់
ជាប់
បញ្ជាប់ ធ្វើអោយជាប់
ជាក់ បញ្ជាក់ ធ្វើអោយជាក់
ជិត បញ្ជិត ធ្វើអោយជិត
ជួស បញ្ជួស ធ្វើអោយជួស
ជោរ បញ្ជោរ ធ្វើអោយជោរ
ជ្រាប បញ្ជ្រាប ធ្វើអោយជ្រាប
ជ្រៅ បញ្ជ្រៅ ធ្វើអោយជ្រៅ
ឈប់ បញ្ឃប់ ធ្វើអោយឈប់
ឈរ បញ្ឍរ ធ្វើអោយឈរ
ឈឺ បញ្ឈឺ ធ្វើអោយឈឺ
ដក បណ្តក ធ្វើអោយដក
ដាក់ បណ្តាក់ ធ្វើអោយដាក់
ដឹក បណ្តឹក ធ្វើអោយដឹក
ដឹង បណ្តឹង ធ្វើអោយដឹង
ដុះ បណ្តុះ ធ្វើអោយដុះ
ដុត បណ្តុត ធ្វើអោយដុត
ដើរ បណ្តើរ ធ្វើអោយដើរ
ដេក បណ្តេក, ផ្តេក ធ្វើអោយដេក
ដេញ បណ្តេញ ធ្វើអោយដេញ
ដួល ផ្តួល, បណ្តួល ធ្វើអោយដួល
ដោល បណ្តោល ធ្វើអោយដោល
តក់ស្លុត បន្តក់ស្លុត ធ្វើអោយតក់ស្លុត
តឹង បន្តឹង ធ្វើអោយតឹង
តោង បន្តោង ធ្វើអោយតោង
ថប់ បន្ថប់ ធ្វើអោយថប់
ថយ បន្ថយ ធ្វើអោយថយ
ថើៗ បន្ថើ ធ្វើអោយថើៗ
ថើប បន្ថើប ធ្វើអោយថើប
ថែម បន្ថែម ធ្វើអោយថែម
ថោក បន្ថោក ធ្វើអោយថោក
ទន់ បន្ទន់ ធ្វើអោយទន់
ទប់ បន្ទប់ ធ្វើអោយទប់
ទល់ បន្ទល់ ធ្វើអោយទល់
ទាញ បន្ទាញ ធ្វើអោយទាញ
ទាន់ បន្ទាន់ ធ្វើអោយទាន់
ទាប បន្ទាប ធ្វើអោយទាប
ទាស់ ជំទាស់ ធ្វើអោយទាស់
ទោរ បន្ទោរ ធ្វើអោយទោរ
ទៅជាខ្លាញ់ ចំរាញ់ ធ្វើអោយទៅជាខ្លាញ់
ធូរ បន្ធូរ ធ្វើអោយធូរ
ធ្លោយពាក្យ បន្លោយពាក្យ ធ្វើអោយធ្លោយពាក្យ
ព្រាង ពង្រាង ធ្វើអោយព្រាង
និយាយឆ្នៃ បំភ្លៃ ធ្វើអោយនិយាយឆ្នៃ
ភ័យ បំភ្ល័យ ធ្វើអោយភ័យ
លើស បំភ្លើស ធ្វើអោយលើស
បង្ខំអោយបិទ បំបិទ ធ្វើអោយបង្ខំអោយបិទ
បាំង បំបាំង ធ្វើអោយបាំង
បាត់ បំបាត់ ធ្វើអោយបាត់
បាតបះឡើង ចំតិត ធ្វើអោយបាតបះឡើង
បាន បំបាន ធ្វើអោយបាន
បិត បំបិត ធ្វើអោយបិត
បឺត បំបឺត ធ្វើអោយបឺត
បិទ បំបិទ ធ្វើអោយបិទ
បត់ បំបត់ ធ្វើអោយបត់
បុក បំបុក ធ្វើអោយបុក
បួស បំបួស ធ្វើអោយបួស
បះ បំបះ ធ្វើអោយបះ
ប៉ោង បំប៉ោង ធ្វើអោយប៉ោង
បៅ បំបៅ ធ្វើអោយបៅ
ប្រុង បំរុង ធ្វើអោយប្រុង
ផិត បំផិត ធ្វើអោយផិត
ផើម បំផើម ធ្វើអោយផើម
ផត បំផត ធ្វើអោយផត
ផោម បំផោម ធ្វើអោយផោម
ផ្លោង បំផ្លោង ធ្វើអោយផ្លោង
ផ្អឹប បង្អឹប ធ្វើអោយផ្អឹប
ផ្អើល បង្អើល ធ្វើអោយផ្អើល
ផ្អែម បន្អែម ធ្វើអោយផ្អែម
ពក បំពក ធ្វើអោយពក
ពត់ បំពត់ ធ្វើអោយពត់
ព័ទ្ធ បំព័ទ្ធ ធ្វើអោយព័ទ្ធ
ពាក់ បំពាក់ ធ្វើអោយពាក់
ពាន បំពាន ធ្វើអោយពាន
ពុក បំពុក ធ្វើអោយពុក
ពុត បំពុត ធ្វើអោយពុត
ពត់ បំពត់ ធ្វើអោយពត់
ពុល បំពុល ធ្វើអោយពុល
ពូន បំពូន ធ្វើអោយពូន
ពួត បំពួត ធ្វើអោយពួត
ពួន បំពួន ធ្វើអោយពួន
ពេញ បំពេញ ធ្វើអោយពេញ
ព្រាត់ ពង្រាត់ ធ្វើអោយព្រាត់
ព្រាង ពង្រាង ធ្វើអោយព្រាង
ភ័យ បំភ័យ ធ្វើអោយភ័យ
ភរ បំភរ ធ្វើអោយភរ
ភាំង បំភាំង ធ្វើអោយភាំង
ភាន់(ច្រឡំ) បំភាន់ ធ្វើអោយភាន់(ច្រឡំ)
ភាយ បំភាយ ធ្វើអោយភាយ
ភិតភ័យ បំភិតបំភ័យ ធ្វើអោយភិតភ័យ
ភូត បំភូត ធ្វើអោយភូត
ភេ្លច បំភ្លេច ធ្វើអោយភេ្លច
ភ្លាំង បំភ្លាំង ធ្វើអោយភ្លាំង
ភ្លឺ បំភ្លឺ ធ្វើអោយភ្លឺ
ភ្លើ បំភ្លើ ធ្វើអោយភ្លើ
យារ ពន្យារ ធ្វើអោយយារ
យិតយោង ពន្យិតពន្យោង ធ្វើអោយយិតយោង
យឺត ពន្យឺត ធ្វើអោយយឺត
រត់តាម ពង្រត់តាម ធ្វើអោយរត់តាម
រលត់ ពន្លត់, រំលត់ ធ្វើអោយរលត់
រអិល រំកិល ធ្វើអោយរអិល
រាប ពង្រាប ធ្វើអោយរាប
រាយ ពង្រាយ ធ្វើអោយរាយ
រាយ -របាយនាម របាយ ធ្វើអោយរាយ -របាយនាម
រិត បង្រិត ធ្វើអោយរិត
រីក ពង្រីក ធ្វើអោយរីក
រីង ពង្រីង ធ្វើអោយរីង
រឹង ពង្រឹង ធ្វើអោយរឹង
រឹត ពង្រឹត ធ្វើអោយរឹត
រិត ជំរិត ធ្វើអោយរិត
រុងរឿង ចំរុងចំរើន ធ្វើអោយរុងរឿង
រុញ ជំរុញ ធ្វើអោយរុញ
រូតរះ ពង្រូតពង្រះ ធ្វើអោយរូតរះ
រួម បង្រួម ធ្វើអោយរួម
រៀន បង្រៀន ធ្វើអោយរៀន
រៀប តំរៀប ធ្វើអោយរៀប
លត់ ពន្លត់ ធ្វើអោយលត់
លុត ពន្លុត ធ្វើអោយលុត
លយ ពន្លយ ធ្វើអោយលយ
លា ពន្លា ធ្វើអោយលា
លាត ពន្លាត ធ្វើអោយលាត
លិច បន្លិច, ពន្លិច ធ្វើអោយលិច
លេច ពន្លេច ធ្វើអោយលេច
លុកចូល សំរុកចូល ធ្វើអោយលុកចូល
លើស បន្លើស ធ្វើអោយលើស
លឿន ពន្លឿន ធ្វើអោយលឿន
លៀន ពន្លៀន ធ្វើអោយលៀន
លេចចេញមក រំលេច ធ្វើអោយលេចចេញមក
ល្អ លំអ ធ្វើអោយល្អ
ល្អិត លំអិត ធ្វើអោយល្អិត
វក់ បង្វក់ ធ្វើអោយវក់
វង្វេងដាន បង្វេងដាន ធ្វើអោយវង្វេងដាន
វាង ពង្វាង ធ្វើអោយវាង
សង បន្សង ធ្វើអោយសង
សល់ បន្សល់ ធ្វើអោយសល់
ស៊ាំ ផ្សាំ. ភ្សាំ, បន្សាំ ធ្វើអោយស៊ាំ
សាំង បន្សាំង ធ្វើអោយសាំង
សាប បន្សាប ធ្វើអោយសាប
ស៊ី បន្ស៊ី ធ្វើអោយស៊ី
សឹក បន្សឹក, ផ្សឹក ធ្វើអោយសឹក
សឹក ផ្សឹក ធ្វើអោយសឹក
សាំង ផ្សាំង ធ្វើអោយសាំង
សុទ្ធ បន្សុទ្ធ, ផ្សុទ្ធ, ធ្វើអោយសុទ្ធ
សូក ផ្សូក,បន្សូក ធ្វើអោយសូក
សើម ផ្សើម,បន្សើម ធ្វើអោយសើម
សោក ផ្សោក, បន្សោក ធ្វើអោយសោក
ស្រក សំរក ធ្វើអោយស្រក
ស្រក់ សំរក់ ធ្វើអោយស្រក់
ស្រប សំរប ធ្វើអោយស្រប
ស្រស់ សំរស់ ធ្វើអោយស្រស់
ស្រាត សំរាត ធ្វើអោយស្រាត
ស្រាល សំរាល ធ្វើអោយស្រាល
ស្រឹម សំរឹម ធ្វើអោយស្រឹម
ស្រុត សំរុត ធ្វើអោយស្រុត
ស្រូត សំរូត ធ្វើអោយស្រូត
ស្រួច សំរួច ធ្វើអោយស្រួច
ស្រើប សំរើប ធ្វើអោយស្រើប
ស្រេច សំរេច ធ្វើអោយស្រេច
ស្លក សំលក ធ្វើអោយស្លក
ស្លាំង សំលាំង ធ្វើអោយស្លាំង
ស្លុង សំលុង ធ្វើអោយស្លុង
ស្លុត សំលុត ធ្វើអោយស្លុត
ស្លេក សំលេក ធ្វើអោយស្លេក
ស្លោក សំលោក ធ្វើអោយស្លោក
ស្អាត សំអាត ធ្វើអោយស្អាត
ស្អុយ សំអុយ ធ្វើអោយស្អុយ
ហត់ បង្ហត់ ធ្វើអោយហត់
ហាត់ បង្ហាត់ ធ្វើអោយហាត់
ហាប់ បង្ហាប់ ធ្វើអោយហាប់
ហិនហោច បង្ហិនបង្ហោច ធ្វើអោយហិនហោច
ហូត បង្ហូត ធ្វើអោយហូត
ហូរ បង្ហូរ ធ្វើអោយហូរ
ហិត បង្ហិត ធ្វើអោយហិត
ហួត បង្ហួត ធ្វើអោយហួត
ហួស បង្ហួស ធ្វើអោយហួស
ហើប បង្ហើប ធ្វើអោយហើប
ហើម បង្ហើម ធ្វើអោយហើម
ហើយ បង្ហើយ ធ្វើអោយហើយ
ហើរ បង្ហើរ ធ្វើអោយហើរ
ហោះ បង្ហោះ ធ្វើអោយហោះ
ឡប់ បន្លប់ ធ្វើអោយឡប់
ឡើង បន្លើង, តំលើង ធ្វើអោយឡើង
អត់ បង្អត់ ធ្វើអោយអត់
អស់ បង្អស់ ធ្វើអោយអស់
អាក់ បង្អាក់ ធ្វើអោយអាក់
អាប់ បង្អាប់ ធ្វើអោយអាប់
អួត បង្អួត ធ្វើអោយអួត
អឿ បង្អឿ ធ្វើអោយអឿ
អោន បង្អោន ធ្វើអោយអោន
អ៊ុត បង្អុត ធ្វើអោយអ៊ុត
អៀន បង្អៀន ធ្វើអោយអៀន
អេន បង្អេន ធ្វើអោយអេន

6 ចំលើយ to “ស្វែងយល់ ពាក្យខ្មែរសំរាយ ៖​ នាមក្លាយ និង កិរិយាស័ព្ទគោលដៅ”

 1. វិចិត្រ Says:

  សុំ​សួរពាក្យ​​មួយ តើ​ពាក្យ​ ផ្លាស់ ទៅ​ជា​ បន្លាស់​ រឺ បំលាស់?
  ឧទាហរណ៍ displacement -> បន្លាស់ទី រឺ បំលាស់ទី?
  អរគុណ​បើ​ជួយ​ឆ្លើយ។

 2. ដើមត្នោត មួយ Says:

  អរគុណ អ្នកទាំងអស់គ្នា ចំពោះវិចារ។

  – នឹងកែតំរូវ និង បន្ថែម ជាបណ្តើរៗ

  – តាមចំណាំ,

  ឆ្លាស់ → បន្លាស់ , ឧទាហរ ៖ គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត

  ផ្លាស់ → បំលាស់ , ឧទាហរ ៖ បំលាស់ប្តូរ (change), បំលាស់ទីតាំង (dislocation), បំលាស់ទី (displacement)

 3. វិចិត្រ Says:

  អញ្ចឹង​មាន​ន័យថា បន្លាស់​មក​ពី ឆ្លាស់ (alternate…)
  អរគុណ។

 4. វិចិត្រ Says:

  ប៉ុន្តែ ឆ្លាស់ -> ចំលាស់?

 5. ដើមត្នោត មួយ Says:

  កប់យោបល់!

  ប៉ុន្តែអរគុណ ចំពោះ ពាក្យ ឆ្លាស់ → ចំលាស់ ដូចពាក្យ ឆ្លង → ចំលង, ឆ្លើយ → ចំលើយ, ឆ្លៀត → ចំលៀត ចឹងដែរ។

  ឬ ឈ្លើយ → ជំលើយ, ឈ្លប → ជំលប, ឈ្លី → ជំលី, ឈ្លេច → ជំលេច, ឈ្លក់ → ជំលក់។

  ធម្មតា ប្រលែង(លេង) → បន្លែង(លេង), ប្រលំ → បន្លំ, ប្រលយពាក្យ → បន្លយពាក្យ, ប្រលោម → បន្លោម ដល់តែ បន្លាស់ ដូចជារកគិតមិនឃើញហ្មង មិនដឹងមកពីពាក្យអី អោយប្រាកដ! ដូចជា មានតែពាក្យ ផ្លាស់ទី → បំលាស់ទី ។

 6. វិចិត្រ Says:

  ប្រហែលជា​
  បន្លាស់ =​គ្រឿង​. ឧបករណ៍.សំរាប់.​ផ្លាស់
  បំលាស់ = ការ.​ផ្លាស់
  ទេ​ដឹង?


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: