ស្វែងយល់ ពាក្យខ្មែរសំរាយ ៖ កិរិយាស័ព្ទផ្ទួន


ពាក្យខ្មែរសំរាយ សំបូរណាស់ ដែលកូនខ្មែរធ្លាប់បានបង្កើត និង ប្រើប្រាស់។ តារាងខាងក្រោម គ្រាន់តែជាពន្លឺ សំរាប់កូនខ្មែរ បង្កើតកិរិយាស័ព្ទផ្ទួន ក្នុងសំណេរ។

កិរិយាស័ព្ទ ១
កិរិយាស័ព្ទ ២
កិរិយាស័ព្ទ ផ្ទួន និយមន័យ ឧទាហរ
កាត់ + ផ្តាច់ កាត់ផ្តាច់ កាត់ដើម្បីផ្តាច់
កាច់ + បំបែក កាច់បំបែក កាច់ដើម្បីបំបែក
កាច់ + បង្ខូច កាច់បង្ខូច កាច់ដើម្បីបង្ខូច
កាច់ + បំបាក់ កាច់បំបាក់ កាច់ដើម្បីបំបាក់
កាប់ + បំផ្លាញ កាប់បំផ្លាញ កាប់ដើម្បីបំផ្លាញ
ខិតខំ + សង្ឃឹម ខិតខំសង្ឃឹម ខិតខំដើម្បីសង្ឃឹម
ខិតខំ + រៀន ខិតខំរៀន ខិតខំដើម្បីរៀន
គាប + សួរ គាបសួរ គាបដើម្បីសួរ
គិត + ហាត់ គិតហាត់ គិតដើម្បីហាត់
គិត + ប្រដៅ គិតប្រដៅ គិតដើម្បីប្រដៅ
គិត + ប្រយុទ្ធ គិតប្រយុទ្ធ គិតដើម្បីប្រយុទ្ធ
គិត + ញែក គិតញែក គិតដើម្បីញែក
គិត + ហៅ គិតហៅ គិតដើម្បីហៅ
គិត + យក គិតយក គិតដើម្បីយក
គិត + ងូត គិតងូត គិតដើម្បីងូត
ចាប់ + ចង ចាប់ចង ចាប់ដើម្បីចង
ចាប់ + ចោទ ចាប់ចោទ ចាប់ដើម្បីចោទ
ចាប់ + ជំរិត ចាប់ជំរិត ចាប់ដើម្បីជំរិត
ចាប់ + ស្រាត ចាប់ស្រាត ចាប់ដើម្បីស្រាត
ចោទ + វាយ ចោទវាយ ចោទដើម្បីវាយ
ជំរុញ + អភិវឌ្ឍ ជំរុញអភិវឌ្ឍ ជំរុញដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ដើរ + ទាមទារ ដើរទាមទារ ដើរដើម្បីទាមទារ
ដើរ + ចោទ ដើរចោទ ដើរដើម្បីចោទ គិតតែពីចោទ
ដើរ + ស្រែក ដើរស្រែក ដើរដើម្បីស្រែក
ដើរ + ថា ដើរថា ដើរដើម្បីថា
ដេក + សង្ឃឹម ដេកសង្ឃឹម ដេកដើម្បីសង្ឃឹម
ដេក + សួរ ដេកសួរ ដេកដើម្បីសួរ
ដេក + តវ៉ា ដេកតវ៉ា ដេកដើម្បីតវ៉ា ដេកតវ៉ា លើផ្លូវ
ដេក + ចាំ ដេកចាំ ដេកដើម្បីចាំ
ដេក + ស្រម័យ ដេកស្រម័យ ដេកដើម្បីស្រម័យ
ដេក + បង្គាប់ ដេកបង្គាប់ ដេកដើម្បីបង្គាប់
ដេក + បញ្ជា ដេកបញ្ជា ដេកដើម្បីបញ្ជា
ទៅ + ព្រមាន ទៅព្រមាន ទៅដើម្បីព្រមាន
ទៅ + ស្រែក ទៅស្រែក ទៅដើម្បីស្រែក
ទៅ + លួច ទៅលួច ទៅដើម្បីលួច
ទៅ + ហៅ ទៅហៅ ទៅដើម្បីហៅ
បាញ់ + ប្រដៅ បាញ់ប្រដៅ បាញ់ដើម្បីប្រដៅ
បាញ់ + គំរាម បាញ់គំរាម បាញ់ដើម្បីគំរាម
បាញ់ + កំញើញ បាញ់កំញើញ បាញ់ដើម្បីកំញើញ
បាញ់ + សំលាប់ បាញ់សំលាប់ បាញ់ដើម្បីសំលាប់
បាញ់ + របួស បាញ់របួស បាញ់ដើម្បីរបួស
បាញ់ + សំលុត បាញ់សំលុត បាញ់ដើម្បីសំលុត
បាញ់ + បញ្ឆិត បាញ់បញ្ឆិត បាញ់ដើម្បីបញ្ឆិត
បាញ់ + បង្ហូរ បាញ់បង្ហូរ បាញ់ដើម្បបង្ហូរ
បាញ់ + បញ្ជា បញ់បញ្ជា បាញ់ដើម្បីបញ្ជា
បាញ់ + ពន្លិច បញ់ពន្លិច បាញ់ដើម្បីពន្លិច
បាញ់ + បំបែក បាញ់បំបែក បាញ់ដើម្បីបំបែក
ប្រដៅ + ព្រមាន ប្រដៅព្រមាន ប្រដៅដើម្បីព្រមាន
ប្រុង + វាយ ប្រុងវាយ ប្រុងដើម្បីវាយ
មក + ចុះឈ្មោះ មកចុះឈ្មោះ មកដើម្បីចុះឈ្មោះ
មក + ប្រដៅ មកប្រដៅ មកដើម្បីប្រដៅ
មក + វាយ មកវាយ មកដើម្បីវាយ
មក + ស្រែក មកស្រែក មកដើម្បីស្រែក
មក + ដេញ មកដេញ មកដើម្បីដេញ
មក + ប្រយុទ្ធ មកប្រយុទ្ធ មកដើម្បីប្រយុទ្ធ
មក + ទារ មកទារ មកដើម្បីទារ
មក + ស្តី មកស្តី មកដើម្បីស្តី
មក + រត់ មករត់ មកដើម្បីរត់
មក + ជេរ មកជេរ មកដើម្បីជេរ
មក + ប្រទេច មកប្រទេច មកដើម្បីប្រទេច
មក + លួច មកលួច មកដើម្បីលួច
មក + លេង មកលេង មកដើម្បីលេង
មក + ហូត មកហូត មកដើម្បីហូត
មក + ជូន មកជូន មកដើម្បីជូន មកជូនដំណឹង
មក + ផ្តល់ មកផ្តល់ មកដើម្បីផ្តល់
មក + ប្រាប់ មកប្រាប់ មកដើម្បីប្រាប់
មក + ចោទ មកចោទ មកដើម្បីចោទ
មក + ដេក មកដេក មកដើម្បីដេក
មក + រៀន មករៀន មកដើម្បីរៀន
មក + ក្អេងក្អាង មកក្អេងក្អាង មកដើម្បីក្អេងក្អាង
មក + ស៊ី មកស៊ី មកដើម្បីស៊ី
មក + ព្រមាន មកព្រមាន មកដើម្បីព្រមាន
មក + ហាត់ មកហាត់ មកដើម្បីហាត់
មក + សុំ មកសុំ មកដើម្បីសុំ
វិភាគ + សំរេច វិភាគសំរេច វិភាគដើម្បីសំរេច
វិភាគ + ទាត់ចោល វិភាគទាត់ចោល វិភាគដើម្បីទាត់ចោល
វិភាគ + សំរួល វិភាគសំរួល វិភាគដើម្បីសំរួល
វិភាគ + ពន្យារ វិភាគពន្យារ វិភាគដើម្បីពន្យារ
វែក + សំរួល វែកសំរួល វែកដើម្បីសំរួល
វែក + សំរេច វែកសំរេច វែកដើម្បីសំរេច
វែក + ប្រដៅ វែកប្រដៅ វែកដើម្បីប្រដៅ
សំលឹង + ប្រកែក សំលឹងប្រកែក សំលឹងដើម្បីសំលុត
សំលឹង + គិត សំលឹងគិត សំលឹងដើម្បីសំលុត
សំលឹង + ជេរ សំលឹងជេរ សំលឹងដើម្បីសំលុត
សំលឹង + សំលុត សំលឹងសំលុត សំលឹងដើម្បីសំលុត
សំលឹង + គំរាម សំលឹងគំរាម សំលឹងដើម្បីសំលុត
សំលឹង + រិះរក សំលឹងរិះរក សំលឹងដើម្បីរិះរក សំលឹងរិះរកមធ្យោបាយ
សំលឹង + មើលស្រាល សំលឹងមើលស្រាល សំលឹងដើម្បីមើលស្រាល
សំលឹង + សំរេច សំលឹងសំរេច សំលឹងដើម្បីសំរេច
សំលឹង + ប្រមាថ សំលឹងប្រមាថ សំលឹងដើម្បីប្រមាថ
សំលឹង + វាយ សំលឹងវាយ សំលឹងដើម្បីសំលុត
សំលឹង + ជំទាស់ សំលឹងជំទាស់ សំលឹងដើម្បីសំលុត
សំលឹង + រក សំលឹងរក សំលឹងដើម្បីរក សំលឹងរកផ្លូវគេច
សំលឹង + ទៅ សំលឹងទៅ សំលឹងដើម្បីទៅ សំលឹងទៅច្រកតូចមួយ
សួរ + ដេញដោល សួរដេញដោល សួរដើម្បីដេញដោល
សួរ + ដឹង សួរដឹង សួរដើម្បីដឹង សួរដឹងបញ្ហា
សួរ + ឆ្ងល់ សួរឆ្ងល់ សួរដើម្បីឆ្ងល់
សួរ + ប្រាប់ សួរប្រាប់ សួរដើម្បីប្រាប់
សួរ + វិភាគ សួរវិភាគ សួរដើម្បីវិភាគ
សួរ + ពិចារណា សួរពិចារណា សួរដើម្បីពិចារណា
សួរ + ប្រដៅ សួរប្រដៅ សួរដើម្បីប្រដៅ
សួរ + ដៅ សួរដៅ សួរដើម្បីដៅ សួរដៅមុខព្រួញចោរ, សួរដៅបញ្ហា
សួរ + ចោទ សួរចោទ សួរដើម្បីចោទ
សួរ + គិត សួរគិត សួរដើម្បីគិត
សួរ + ឆ្លើយ សួរឆ្លើយ សួរដើម្បីឆ្លើយ
សួរ + ហៅ សួរហៅ សួរដើម្បីហៅ
សួរ + វែក សួរវែក សួរដើម្បីវែក សួរវែកមុខចោរ
ស្រែក + ហៅ ស្រែកហៅ ស្រែកដើម្បីហៅ(មក)
ស្រែកហៅកូន មកចាំផ្ទះ
Advertisements
បានចុះផ្សាយក្នុង ពាក្យខ្មែរសំរាយ. 2 Comments »

2 ចំលើយ to “ស្វែងយល់ ពាក្យខ្មែរសំរាយ ៖ កិរិយាស័ព្ទផ្ទួន”

  1. evannak Says:

    ស្រែក + ហៅ → ស្រែកហៅ ចាប់ដើម្បីចង (???) ម៉េច​ទៅ​ចឹង​វិញ???

  2. ដើមត្នោត មួយ Says:

    evannak ៖ អរគុណច្រើន ដែលបានប្រាប់ ! ខ្ញុំបានកែតំរូវ វា ហើយ!


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: