ពួកឈ្មោះបោះឆ្នោត ជាន់គ្នា នៅ តាម ខេត្ត នីមួយ ក្នុង ប្រទេសខ្មែរ

នេះ រាប់សិបម៉ឺន ពួកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ជាន់គ្នា នៅ ទូទាំង ប្រទេសខ្មែរ។

មាន សរុប ជាង ប្រាំបួន លាន អ្នកចុះបញ្ជី បោះឆ្នោត
ប៉ុន្តែ គ.ជ.ប. អោយ បោះពុម្ភ ដល់ ទៅ ជាង ដប់ពីរ លាន សន្លឹកឆ្នោត ឯណោះ

ចឹង បានលើស ជាង បី លាន សន្លឹកឆ្នោត សំរាប់ គ.ជ.ប. បន្លំ សន្លឹកឆ្នោត តាម គ្រប់ វិធី!

មហាជន ខ្មែរ ម្ចាស់សន្លឹក ឆ្នោត យល់ព្រម ទេ?

នេះ មិន ជា កាបន្លំ លើកដំបូង ទេ ប៉ុន្តែ ជា ការបន្លំ នៅ រាល់ពេល បោះឆ្នោត ជាង ម្ភៃ ឆ្នាំ មកហើយ!
នោះ ជា ទង្វើ មើលងាយ និង ដើរ លើ ក្បាល មហាជន ខ្មែរ ទូទាំង ប្រទេស។

battambang_duplicates_strict
bmeanchey_duplicates_strict
kampot_duplicates_strict
kandal_duplicates_strict
kcham_duplicates_strict
kchhnnanng_duplicates_strict
kep_duplicates_strict
kohkong_duplicates_strict
kratie_duplicates_strict
kspeu_duplicates_strict
kthom_duplicates_strict
mondolkiri_duplicates_strict
oddarmeanchey_duplicates_strict
pailin_duplicates_strict
phnompenh_duplicates_strict
pp_duplicates_strict1
preahsihanouk_duplicates_strict
preahvihear_duplicates_strict
preyveng_duplicates_strict1
preyveng_partial_duplicates_strict
pursat_duplicates_strict
ratanakkiri_duplicates_strict
siemreap_duplicates_strict
stungtreng_duplicates_strict
svayrieng_duplicates_stricttakeo_duplicates_strict

ដកស្រង់ ពី៖

http://www.nationalrescueparty.org/duplicates_strict

បានចុះផ្សាយក្នុង មិនមានប្រភេទ. Leave a Comment »