ពិពណ៌រថយន្ត ក្រុងផែរីស!… ពី ថាមពលចំហាយទឹក→ ថាមពលសាំង→ ថាមពលម៉ាហ្ស៊ូត→ ថាមពលឧស្ម័ន→ ថាមពលសាំង/អគ្គីសនី→ ថាមពលអគ្គីសនី→ …ថាមពលពន្លឺថ្ងៃ→…

ពិពណ៌រថយន្ត ខ្នាតអន្តរជាតិ ក្រុងផែរីស, ប្រទេសបារាំង មានរយះពេល ១៥ ថ្ងៃ ដោយបានផ្តើម ថ្ងៃ ២ តុលា ២០១០។ អានបន្ត »