តំលៃប្រែសំរួល ជាអក្សរខ្មែរ ១០០% រាល់កម្មវិធីពត៌មានវិទ្យា កំរិតខ្ពស់ សំរាប់ការប្រើប្រាស់ របស់ពួកក្រុមហ៊ុន

ដើមត្នោតមួយ ទទួល សេវាប្រែសំរួល ជាអក្សរខ្មែរ ១០០ % រាល់កម្មវិធីខំព្យូរើ កំរិតខ្ពស់ សំរាប់ការប្រើប្រាស់ របស់ពួកអ្នកធ្វើអាជីវកម្មអានបន្ត »

វិធីបង្កើតទាន់ចិត្ត ឥតគិតថ្លៃ បណ្តាញសង្គម ជាភាសាខ្មែរ លើអិនរើណែត!

អ្នកប្រាកដ ចង់ក្លាយ ជាម្ចាស់ បណ្តាញសង្គម ឬ?  មើលគំរូបណ្តាញសង្គម ខ្មែររាល់ថ្ងៃ, មិត្តលាភ, ទស្សនៈស្ត្រី

ពិតជាសំណួរ រន្ថើន ចំណង់ដឹង របស់គ្រប់កូនខ្មែរ ដែលសួរត្រលប់ ” ធ្វើមេចបាន ដើម្បីជា ម្ចាស់បណ្តាញសង្គម ?”  មិនពិបាកទេ, ងាយសោះ! លើកលែងអ្នក នៅស្ងៀម គ្មានកំរើក។ អានបន្ត »

បណ្តាញសង្គម “ខ្មែររាល់ថ្ងៃ (Khmer Everyday)” ចេញរូបរាងហើយ បំរើកូនខ្មែរ គ្រប់ស្រទាប់ !!!

ដើមត្នោត ទើបតែបង្ហោះ មួយវ៉ែបសៃថ៍ថ្មី ឈ្មោះ ខ្មែររាល់ថ្ងៃ (Khmer Everyday) ក្នុងគោលដៅ ជំរុញកូនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ ទំលាប់ប្រើប្រាស់ ក្រមអក្សរខ្មែរយូនីកូដ-នីដា បានទូលំទូលាយ គ្រប់ពេល និងគ្រប់ទិសទី។

ខ្មែររាល់ថ្ងៃ (Khmer Everyday) ត្រូវបានបង្កើតឡើង ក៏ផងដែរ ក្នុងគោលដៅ ជំរុញគ្រប់កូនខ្មែរ ហាត់ខួរក្បាល បញ្ចេញវិចារ អោយបានផុលផុស ដែលជាវិធីបង្កើនបញ្ញា ក្នុងការនិយាយស្តី និង ក្នុងប្រាស្រ័យទាក់ទង រាល់ថ្ងៃ ព្រមទាំង ក្នុងដំណោះស្រាយ បញ្ហានានា ដែលបានប្រទះ ក្នុងជីវិត។ អានបន្ត »